Polityka prywatności

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do formułowania roszczeń, ani nie rodzi uprawnień po stronie odbiorcy.

I. Informacja o cookies

 1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 3. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

II. Informacje ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez W2M Sp. z o.o.:

 1. Administratorem danych osobowych jest W2M Sp. z o.o. z siedzibą w Sułkowicach, adres: ul. Partyzantów 1, 32-440 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512190; NIP: 6812057921; REGON: 123135762. Kontakt: e-mail: halo@w2m.pl.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przekazania odpowiedzi na zadane przez maila/telefon pytania oraz w celu ewentualnego zarezerwowania terminu spotkania w naszym biurze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytania dotyczące działalności gospodarczej oraz polegający na umożliwieniu osobistego kontaktu z naszymi pracownikami.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę technologiczną strony internetowej, w tym podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 4. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe) jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do zarezerwowania terminu spotkania.
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - podane w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/zarezerwowania terminu spotkania - w okresie utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

  Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania lub w razie cofnięcia tzw. zgody marketingowej lub w razie ustalenia dezaktualizacji tych danych.

 6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Każdy ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te obejmują następujące elementy:

  1. Dostęp do danych:

   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

   • cele przetwarzania
   • kategorie odnośnych danych osobowych;
   • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Żądanie sprostowania danych:

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  3. Żądanie usunięcia danych:

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz niżej) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (patrz niżej);
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

   Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

   Prawo żądania usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

   • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
   • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa do żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania:

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

   Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

   Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

  5. Prawo do sprzeciwu

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 8. Każdy ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 9. Każdy ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.